© 2018 - 2023 Italianopoli

Italianopoli 

Via Santa Chiara 41,

80134 Napoli Italia

Codice Fiscale 95267490639​ 

medium-res

Seguici

​        Benvenuti ad ITALIANOPOLI!​


facebook
youtube
instagram

PRIVACY POLICY

Italiaans leren in Italie!

Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.Invoering

Dario Montanino, met statutaire zetel op Via Belisario Corenzio - 80127 - Napoli (NA) (hierna te noemen Dario Montanino), streeft ernaar de online privacy van zijn gebruikers voortdurend te beschermen. Dit document is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 van de EU-verordening 2016/679 (hierna "Verordening" genoemd) om u kennis te laten nemen van ons privacybeleid, zodat u geïnformeerd kunt worden over hoe uw persoonlijke gegevens worden beheerd wanneer u onze website (hierna "Site") gebruikt en om op een geïnformeerde manier uw uitdrukkelijke toestemming te kunnen geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Alle informatie en gegevens die door u worden verstrekt of anderszins worden verkregen in de context van het gebruik van diensten voor het opvragen van informatie, technische assistentie, promotie en het verzenden van commerciële nieuwsbrieven of andere acties - zoals toegang krijgen tot het besloten gedeelte van de website - zullen worden verwerkt in overeenstemming met met de bepalingen van de Verordening en de vertrouwelijkheidsverplichtingen die ten grondslag liggen aan de activiteiten van Dario Montanino. Alle activiteiten gericht op het verwerken van de gegevens van websitegebruikers die worden uitgevoerd door Dario Montanino zijn geïnspireerd door de principes van rechtmatigheid, eerlijkheid, transparantie, doel- en bewaarbeperking, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid, zoals vereist door de Regulatie.

Definitie van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden volgens artikel 4 van de AVG gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van kenmerken zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon. Alle informatie die wordt verkregen tijdens het navigeren op de Site zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit Document worden aangegeven en beschreven. Tijdens het navigeren op de Site verwerkt 'Bedrijfsnaam' gegevens die zijn verkregen als resultaat van activiteiten die door de gebruiker zijn uitgevoerd tijdens het navigeren of die zijn verkregen als gevolg van het gebruik van diensten die door de Site zelf worden geleverd. De verwerkte informatie kan handmatig door de Gebruiker worden ingevoerd, automatisch worden verzameld of via derden worden verkregen. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn persoonlijke gegevens te corrigeren of de verwerking ervan te voorkomen, in te trekken en/of bezwaar te maken.

Soorten gegevens die worden verwerkt
Contactgegevens

Dit zijn persoonsgegevens waarmee de Gebruiker kan worden geïdentificeerd door het vermelden van informatie zoals de bedrijfsnaam en het BTW-nummer, voor- en achternaam, belastingnummer, adres, e-mailadres, fax, website en geboortedatum, telefoon- of mobiel nummer voor individuen, en informatie die wordt verstrekt tijdens de registratie en unieke ID's die worden gebruikt door advertentieservices zoals (bijvoorbeeld Google Ads).

Gegevens verkregen tijdens sitenavigatie

De computerhulpmiddelen die worden gebruikt om de goede werking van de Site te garanderen, verzamelen bepaalde Persoonsgegevens die automatisch worden verwerkt tijdens het gebruik van standaard internetprotocollen. Hoewel de tijdens de navigatie verkregen informatie niet wordt verzameld met de bedoeling deze in verband te brengen met specifiek geïdentificeerde personen, kan deze de identificatie van gebruikers mogelijk maken na associatie met andere gegevens die in het bezit zijn van derden.

Lijst met navigatiegegevens

IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de Site; de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle bewerking, fout, enz.), de grootte van het bestand dat als reactie wordt verkregen, en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem. Al deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de Site, om de goede werking ervan te controleren en om eventuele afwijkingen en/of niet-conform gebruik op te sporen. De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden na verwerking onmiddellijk verwijderd. Bovendien kunnen de gegevens ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van computercriminaliteit jegens de site of derden. Sommige secties en functies van de Site die zijn ontworpen voor de verwerving van de Persoonsgegevens van de Gebruiker vereisen mogelijk de vrijgave van Persoonsgegevens met betrekking tot de categorieën vermeld in Artikel 9 van de Verordening, namelijk “[…] gegevens die geschikt zijn om raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond, evenals het verwerken van genetische gegevens, biometrische gegevens bedoeld om een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, gegevens over de gezondheid of het seksuele leven of de seksuele geaardheid van de persoon.” De “Bedrijfsnaam” adviseert zijn gebruikers dergelijke gegevens niet te publiceren, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Mocht een Gebruiker er echter voor kiezen om zeer persoonlijke informatie te publiceren, zelfs zonder een specifieke blijk van toestemming om dergelijke gegevens te verwerken, dan ontslaat dit Dario Montanino van elke verantwoordelijkheid, die niet kan worden blootgesteld aan geschillen van welke aard dan ook, omdat in dergelijke gevallen de verwerking van de gegevens moet als toegestaan worden beschouwd na de vrije en geïnformeerde keuze van de belanghebbende om deze kennelijk openbaar te maken in overeenstemming met de bepaling in artikel 9, lid 1, onder e), van de verordening.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker

In het geval dat de Gebruiker, door gebruik te maken van bepaalde functies van de Site, Persoonsgegevens van derden vrijgeeft aan “Bedrijfsnaam”, neemt de Gebruiker de positie van Gegevensbeheerder op zich, met alle verplichtingen en wettelijke verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien. Bijgevolg ontheft de Gebruiker Dario Montanino van elke aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke geschillen, claims, eisen tot schadevergoeding, enz., die kunnen voortvloeien uit derden wier Persoonsgegevens als gevolg daarvan zijn verwerkt in strijd met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van het gebruik door de Gebruiker van functies op de Site.

Koekje
Algemene uitgangspunten en definitie

Cookies zijn metadatabestanden die worden opgeslagen op de apparaten die door gebruikers worden gebruikt om op de Site te navigeren. Deze bestanden worden verzonden vanaf de Site en opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt, zodat ze bij een mogelijk volgend bezoek opnieuw naar dezelfde Sites kunnen worden verzonden. Cookies zorgen er dus voor dat de Site de acties en voorkeuren van de gebruiker kan opslaan (zoals inloggegevens, gekozen taal, lettergroottes, andere weergave-instellingen, enz.) en elimineren de noodzaak om de gegevens die eerder door de Gebruiker zijn verstrekt tijdens de bij elk bezoek aan de Site. Eenmaal geïnstalleerd op het computerapparaat van de gebruiker, omvatten de activiteiten die door cookies worden uitgevoerd: computerauthenticaties; monitoring van locatiesessies; het opslaan van informatie over de activiteiten van gebruikers die toegang krijgen tot de Site; het volgen van gebruikersnavigatie binnen de Site voor statistische en/of reclamedoeleinden. Tijdens het navigeren op de Site kan de Gebruiker cookies op zijn computer ontvangen van andere sites dan die welke hij bezoekt, zogenaamde cookies van derden. Er zijn verschillende soorten cookiebestanden. Cookies kunnen worden verwerkt om verschillende functies uit te voeren en hebben daarom verschillende kenmerken, afhankelijk van de uitgevoerde functies. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen permanente cookies, die bedoeld zijn om op het apparaat van de gebruiker te blijven staan tot een vooraf bepaalde vervaldatum; sessiecookies, die automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten; "profileringscookies", die gericht zijn op het verwerken van het profiel van de gebruiker op basis van informatie die tijdens de navigatie wordt gedetecteerd, om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met zijn voorkeuren. Het gebruik van tijdelijke cookies is beperkt tot het bieden van een veilige en efficiënte navigatie op de Site, en tot het identificeren van de Gebruiker om de correcte levering van de op deze Site gevraagde dienst te garanderen. Voor het correct functioneren van de website is de Gebruiker verplicht alle gevraagde persoonlijke gegevens in te vullen. Voor dit type cookie is voorafgaande toestemming van de Gebruiker vereist. De huidige wetgeving in Italië vereist niet altijd de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker om de site-eigenaar toestemming te geven cookies te gebruiken. Voor ‘technische cookies’ is een dergelijke toestemming bijvoorbeeld niet nodig, omdat het onmisbare bestanden zijn voor de correcte werking van de site en uitsluitend worden gebruikt om de correcte levering van een dienst te garanderen waar uitdrukkelijk door de gebruiker om is gevraagd. Dit zijn noodzakelijke cookies die op het apparaat van de Gebruiker moeten worden geïnstalleerd om de voltooiing van bepaalde handelingen te garanderen. In dit geval hebben we het over “technische cookies” die nodig zijn voor de werking van de Site zelf. Onder de technische cookies die door deze site worden gebruikt en waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik ervan vereist is, omvat de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit ook: navigatie- of sessiecookies die nodig zijn voor gebruikersauthenticatie; "analysecookies" die rechtstreeks door de sitebeheerder worden gebruikt om in geaggregeerde vorm informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe zij op de site navigeren; functionaliteitscookies, die worden gebruikt om navigatie mogelijk te maken op basis van vooraf bepaalde criteria (bijvoorbeeld taal).

Soorten cookies die door de site worden gebruikt

De Site gebruikt de volgende cookies: Technische navigatie- of sessiecookies, strikt noodzakelijk voor het functioneren van de Site of om de Gebruiker in staat te stellen de door de Site gevraagde inhoud en diensten te gebruiken. NB Het uitschakelen van technische en/of functionele cookies kan ervoor zorgen dat de Site niet goed functioneert, en dat de Gebruiker mogelijk elke keer dat hij de Site bezoekt handmatig bepaalde informatie of voorkeuren moet wijzigen of invoeren. Functionele cookies, gebruikt om specifieke functionaliteiten van de site en een reeks geselecteerde criteria (bijvoorbeeld taal) te activeren om de geleverde dienst te verbeteren. Niet-technische cookies, gebruikt om de Gebruiker te identificeren en de activiteiten op de Site te volgen. Het doel is om de weergave van relevante en interessante advertenties aan de Gebruiker mogelijk te maken, gekozen door derden (bijvoorbeeld uitgevers en adverteerders) op basis van hun voorkeuren. Cookies van derden, dat wil zeggen cookies van andere sites of webservers dan die van Dario Montanino die worden gebruikt voor de doeleinden van deze derden. Opgemerkt moet worden dat deze derde partijen, hieronder vermeld met links naar hun privacybeleid, de gegevensbeheerders zijn van de gegevens die worden verzameld via de cookies die zij aanbieden en onafhankelijk verantwoordelijk zijn voor hun activiteiten. De Gebruiker dient daarom het privacybeleid inzake de verwerking van persoonsgegevens, de informatiekennisgevingen en de toestemmingsformulieren van deze derde partijen te raadplegen, zoals bepaald in het Besluit ter identificatie van vereenvoudigde procedures voor het verstrekken van informatie en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies. gedateerd 8 mei 2014, en volgens de richtlijnen voor het gebruik van cookies en andere trackingtools van 10 juni 2021. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat Dario Montanino er alles aan doet om cookies op zijn site bij te houden.

Cookie-update

De cookiebestanden die door Dario Montanino worden gebruikt, worden regelmatig en voortdurend bijgewerkt in de onderstaande tabel. Wat betreft derde partijen die via onze Site cookies verzenden, bieden wij hieronder de links naar hun respectieve privacybeleid. Derden zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het verkrijgen van toestemming van de Gebruiker, in overeenstemming met de bepalingen in het eerder genoemde besluit, aangezien Dario Montanino geen enkele controle over dergelijke cookies kan uitoefenen om naleving van wettelijke vereisten te garanderen. Hieronder vindt u de links naar informatie over cookies van derden: Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Google Adwords: https://policies.google.com/technologies/cookies Facebook: https:/ /www.facebook.com/policies/cookies/ Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/ X: https: //twitter.com/en/privacy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Cookie-instellingen

Het is mogelijk om cookie-instellingen te blokkeren, verwijderen (geheel of gedeeltelijk) of te wijzigen via de specifieke functies van de browser van de gebruiker. Met dit Document wordt de Gebruiker geïnformeerd dat het niet autoriseren van de installatie van technische cookies kan resulteren in het slecht functioneren van de Site; het beperken van de installatie van functionele cookies kan ertoe leiden dat sommige diensten en/of functies van de Site niet beschikbaar zijn of niet goed werken, en dat de Gebruiker mogelijk elke keer dat hij de Site bezoekt handmatig bepaalde informatie of voorkeuren moet wijzigen of invoeren. Uw voorkeuren met betrekking tot cookies vereisen mogelijk actie om deze opnieuw in te stellen als u de Site bezoekt via verschillende apparaten of browsers.

Cookies bekijken en wijzigen

De gebruiker kan cookies (geheel of gedeeltelijk) autoriseren, blokkeren of verwijderen via de specifieke functies van de browser die voor navigatie wordt gebruikt. Voor meer informatie over het instellen van voorkeuren voor het gebruik van cookies via de Browser kunt u de betreffende instructies raadplegen: Microsoft Edge: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Firefox: https: //support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Safari: https://support. apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT Ga voor informatie en om analytische en profileringscookies van derden uit te schakelen naar de website https://www.youronlinechoices.com

Juridische verwijzingen

De verwerking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met het rechtmatigheidsbeginsel overeenkomstig artikel 6 van de AVG, dat wordt nagestreefd via de wijze van toestemming die door de Gebruiker wordt verstrekt, waarbij de gegevensbeheerder en de gegevensverwerker worden gemachtigd om alle noodzakelijke activiteiten uit te voeren om de doeleinden aangegeven in dit Document. De noodzaak om gegevens te verwerken kan ook gebaseerd zijn op de omstandigheid dat het noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren waarbij de klant contractpartij is, of om op verzoek van de klant noodzakelijke maatregelen te nemen voordat een overeenkomst wordt aangegaan, of zelfs voor legitieme doeleinden. belangen (zie artikel 6, lid 1, onder a), b), f) van de AVG). Gegevens die uitsluitend zijn opgeslagen voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de door de Gebruiker gevraagde doeleinden, kunnen door deze Site worden verwerkt, zelfs wanneer: De verantwoordelijke voor de verwerking ze mogelijk voor eigen doeleinden en in zijn eigen belang moet gebruiken; De verantwoordelijke voor de verwerking moet voldoen aan verzoeken van openbaar belang, zelfs van autoriteiten; In gevallen waarin de verzamelde en opgeslagen informatie functioneel is voor de naleving van wettelijke verplichtingen of waarin wordt voorzien door gemeenschapsregelgeving; Wanneer het noodzakelijk is om contractuele afspraken na te komen voor de levering van een of meer diensten, inclusief potentieel gepersonaliseerde diensten. Voor meer informatie over de rechtsgrondslag van de verwerking, om de correcte totstandkoming van een volledige en geïnformeerde toestemming van de kant van de Gebruiker te garanderen, is het mogelijk om voor opheldering contact op te nemen met de Gegevensbeheerder en de DPO.

Gegevensbeheerder en gegevensverwerker (“gegevensbeheerder”)

De verwerkingsverantwoordelijke wordt in artikel 4 van de AVG gedefinieerd als de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten. De gegevensbeheerder van deze site is Dario Montanino. De ‘gegevensverwerker’ wordt door de Verordening gedefinieerd als de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de gegevensbeheerder persoonsgegevens verwerkt. De gegevensverwerker van deze site is vivi.ocampo@gmail.com.

Definitie van verwerking

Volgens artikel 4 van de AVG wordt ‘verwerking’ gedefinieerd als elke handeling of elk geheel van handelingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

Methoden voor gegevensbeheer

De manier waarop Dario Montanino informatie verzamelt en opslaat via het gebruik van computer- en telematicahulpmiddelen hangt nauw samen met de gebruiksmethoden door de eigenaar van deze site.

Profilering

Volgens artikel 4 van de AVG verwijst ‘profilering’ naar elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot professionele prestaties te analyseren of te voorspellen. , economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen worden onderworpen aan profilering om hun voorkeuren te identificeren. De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het mogelijk maken van de weergave van relevante en interessante advertenties voor de Gebruiker, geselecteerd door derden (bijvoorbeeld uitgevers en adverteerders) op basis van hun voorkeuren.

Locatie van gegevensverwerking

De verwerking van gegevens die door deze Site wordt uitgevoerd, vindt plaats op de statutaire zetel van de Gegevensbeheerder. Het bij de verwerking betrokken personeel is daartoe bevoegd. Er wordt geen informatie gecommuniceerd of openbaar gemaakt die is verkregen via de webdiensten van "nome azienda". Alle informatie die wordt verstrekt door de Gebruiker die verzoeken indient voor het verzenden van informatiemateriaal, wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de gevraagde dienst of voorziening en wordt alleen aan derden doorgegeven als dit strikt noodzakelijk is. Ze kunnen worden overgedragen naar een ander land (artikel 3 AVG). De Gebruiker behoudt alle rechten en kan details opvragen over de tools die door de Site-eigenaar worden gebruikt om de verstrekte informatie te beveiligen. De Gebruiker kan ook details opvragen met betrekking tot de overdracht van zijn persoonlijke gegevens naar landen buiten de EU en/of naar niet-gouvernementele organisaties waarvoor geen specifieke wetgeving geldt. In dit verband kan de Gebruiker meer informatie opvragen over het gebruik van zijn informatie en de overdracht ervan door rechtstreeks contact op te nemen met de Gegevensbeheerder en de DPO op de volgende adressen: vivi.ocampo@gmail.com.

Opslag en duur van het bewaren van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker, verkregen via de methoden en voor de doeleinden beschreven in dit Document, worden met zorg opgeslagen in overeenstemming met de veiligheidsparameters, evenals het evenredigheidsbeginsel. De duur van de opslag ervan houdt strikt verband met het doel van de lopende verwerking. De door deze Site verzamelde informatie zal niet langer worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor deze informatie is verzameld en verwerkt. De informatie die door de Gegevensbeheerder wordt verzameld voor de in dit Document aangegeven doeleinden zal worden bewaard totdat deze doeleinden zijn bereikt. Aan het einde van de in dit Document aangegeven doeleinden wordt de informatie verwijderd en als gevolg daarvan kunnen alle rechten op toegang tot de informatie, verwijdering en overdraagbaarheid niet meer door de Gegevensbeheerder worden uitgeoefend. De informatie die wordt verzameld om aan een contractuele verplichting te voldoen, wordt bewaard tot de uitvoering van de contractuele verplichting zelf.

De doeleinden van de verwerking

De gegevens van de gebruiker worden verwerkt om een correcte dienstverlening via deze website te kunnen garanderen. Onder de functionaliteiten op de Site waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verkregen en verwerkt, zijn de volgende: - Commentaar geven; - Opslaan en weergeven van statistieken; - Toegang krijgen tot diensten die door derden op de site worden aangeboden of die via API's kunnen worden gebruikt; - Chatdienst met een operator of andere gebruikers; - Direct contact met een operator of andere gebruikers; - Betalingsbeheer; - Contactverzoeken en diverse informatie; - Hosting en andere functionaliteiten gericht op het verwezenlijken van het door de Bezoeker gevraagde doel; - Interactie met sociale netwerken en externe platforms; - Heatmapping en sessie-opname; Interactie met livechatplatforms; - Adverteren, targeting, profilering, testen van inhoud, toegang tot informatie via apparaten, antispammaatregelen; Gebruik van platforms van derden voor het beheren van verzoeken en hulp, het vastleggen en verkrijgen van toegang tot informatie en het overdragen van informatie. Voor meer informatie over alle doeleinden kan de gebruiker rechtstreeks contact opnemen met de gegevensbeheerder op het volgende adres: vivi.ocampo@gmail.com

Ontvangers van persoonsgegevens

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen voor de in dit Document aangegeven doeleinden worden gedeeld met: Onderwerpen die optreden als gegevensverwerker, namelijk: i) individuen, bedrijven of professionele bedrijven die hulp- en adviesdiensten verlenen aan Dario Montanino ii) onderwerpen waarmee interactie nodig is voor het leveren van Diensten (zoals hostingproviders, tool leveranciers) iii) onderwerpen die zijn gedelegeerd voor het uitvoeren van technische onderhoudsactiviteiten (inclusief onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken); B. Onderwerpen, entiteiten of autoriteiten aan wie het verplicht is om uw persoonsgegevens mee te delen op grond van wettelijke bepalingen of bevelen van de autoriteiten; C. Personen die door Dario Montanino zijn gemachtigd om Persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van activiteiten die strikt verband houden met het verlenen van Diensten, met inachtneming van vertrouwelijkheidsverplichtingen (bijvoorbeeld werknemers van Dario Montanino of werknemers van andere bedrijven waarmee {{data_controller_name} } zakelijke relaties heeft). D. Distributeurs en wederverkopers van commerciële en marketinginitiatieven, via geautomatiseerde tools (sms, mms, e-mail, pushmeldingen) en niet-geautomatiseerde tools (post, door de operator ondersteunde telefoon). Sommige van uw Persoonsgegevens kunnen uiteindelijk worden verspreid via publicatie op de Site voor de in dit Document aangegeven doeleinden.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Sommige Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden gedeeld/overgedragen aan Ontvangers die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Dario Montanino zorgt ervoor dat de verwerking van hun Persoonsgegevens door deze Ontvangers in overeenstemming is met de Verordening.

Rechten van de betrokkenen

Volgens artikelen 15 en volgende van de Verordening heeft de Gebruiker het recht om op elk moment Dario Montanino toegang tot zijn Persoonsgegevens te vragen, evenals de wijziging of verwijdering van dergelijke gegevens, of om bezwaar te maken tegen hun verwerken. De gebruiker heeft ook het recht om de beperking van de verwerking te verzoeken in de gevallen bedoeld in artikel 18 van de Verordening en om de hem betreffende gegevens te verkrijgen in de gevallen bedoeld in artikel 20 van de Verordening. Verzoeken moeten schriftelijk worden gericht aan Dario Montanino op het volgende adres: vivi.ocampo@gmail.com Let op: De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit).

Veranderingen

Dit privacybeleid is van kracht sinds 8 september 2023. Dario Montanino behoudt zich het recht voor om de inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of eenvoudigweg bij te werken, ook als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke regelgeving. Dario Montanino zal u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen zodra ze worden ingevoerd, en ze zullen bindend zijn zodra ze op de Website worden gepubliceerd. Dario Montanino nodigt u daarom uit om deze sectie regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de meest recente en bijgewerkte versie van het privacybeleid, zodat u op de hoogte blijft van de verzamelde gegevens en hoe Dario Montanino deze gebruikt.

Toegang tot accounts op services van derden

Met dit soort services kan deze applicatie gegevens van uw accounts op services van derden overnemen en acties met hen uitvoeren.

Toegang tot Facebook-account (deze applicatie)

Met deze dienst kan deze applicatie verbinding maken met het gebruikersaccount op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook, Inc.
Vereiste machtigingen: toegang tot privégegevens.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid .

Inhoudscommentaar

Met de commentaardiensten kunnen gebruikers hun opmerkingen over de inhoud van deze applicatie formuleren en publiceren.
De gebruikers kunnen, afhankelijk van de instellingen die door de eigenaar zijn bepaald, de opmerking ook in anonieme vorm achterlaten. Als de door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens e-mail bevatten, kan deze worden gebruikt om kennisgevingen van opmerkingen over dezelfde inhoud te verzenden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun opmerkingen.
Als een commentaardienst van een derde is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de Gebruikers de commentaardienst niet gebruiken, deze verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop de commentaardienst is geïnstalleerd.

Facebook-opmerkingen (Facebook, Inc.)

Facebook Comments is een service die wordt beheerd door Facebook, Inc. waarmee de gebruiker opmerkingen kan achterlaten en deze binnen het Facebook-platform kan delen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid .

Neem contact op met de gebruiker

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze applicatie)

Door zich te registreren voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker automatisch toegevoegd aan een lijst met contacten naar wie e-mailberichten met informatie, inclusief informatie van commerciële en promotionele aard, met betrekking tot deze Applicatie kunnen worden verzonden. Het e-mailadres van de gebruiker kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van registratie bij deze applicatie of na het doen van een aankoop.
Verzamelde persoonlijke gegevens: postcode, stad, achternaam, cookie, geboortedatum, gebruiksgegevens, e-mail, adres, land, voornaam, telefoonnummer, beroep, provincie, bedrijfsnaam en website.

Telefonisch contact opnemen (deze Applicatie)

Gebruikers die hun telefoonnummer hebben opgegeven, kunnen worden gecontacteerd voor commerciële of promotionele doeleinden met betrekking tot deze applicatie, en om te voldoen aan ondersteuningsverzoeken.

Contactformulier (deze applicatie)

Door het contactformulier met zijn of haar gegevens in te vullen, stemt de Gebruiker in met het gebruik van dergelijke gegevens om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of enig ander doel aangegeven in de koptekst van het formulier.
Verzamelde persoonsgegevens: postcode, stad, belastingcode, achternaam, geboortedatum, e-mail, gebruikers-ID, adres, land, naam, telefoonnummer, btw-nummer, beroep, provincie, bedrijfsnaam, geslacht, branche, website en verschillende soorten gegevens.

Contact- en berichtenbeheerder

Dit type dienst maakt het mogelijk om een database te beheren met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten die worden gebruikt om met de gebruiker te communiceren.
Met deze diensten kunnen ook gegevens worden verzameld met betrekking tot de datum en tijd waarop de gebruiker berichten heeft bekeken, evenals de interactie van de gebruiker ermee, zoals informatie over klikken op links in berichten.

Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun is een service voor adresbeheer en e-mailbezorging die wordt aangeboden door Mailgun, Inc.
Verzamelde persoonlijke gegevens: achternaam, cookies, geboortedatum, gebruiksgegevens, e-mail, adres, land, voornaam, telefoonnummer, beroep, geslacht en verschillende soorten gegevens.
Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacybeleid .

Hosting- en backend-infrastructuur

Dit type service heeft de functie van het hosten van gegevens en bestanden waarmee deze applicatie kan functioneren, de distributie ervan mogelijk maakt en een gebruiksklare infrastructuur biedt om specifieke functionaliteiten van deze applicatie te bieden.
Sommige van deze services werken via servers die zich geografisch op verschillende locaties bevinden, waardoor het moeilijk is om de exacte locatie te bepalen waar persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

Google Cloud Storage is een hostingservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.
Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.
Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid .

Interactie met livechatplatforms

Met dit type service kan de gebruiker rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie communiceren met live chatplatforms, beheerd door derden. Hierdoor kan de gebruiker contact opnemen met de ondersteunende dienst van deze applicatie of deze applicatie om contact op te nemen met de gebruiker terwijl hij / zij door de pagina's bladert.
Als een service voor interactie met live chatplatforms is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als gebruikers de service niet gebruiken, deze gebruiksgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop deze is geïnstalleerd. Bovendien kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.


Interactie met sociale netwerken en externe platforms

Met dit type service kunt u rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie communiceren met sociale netwerken of andere externe platforms.
De interacties en informatie die door deze applicatie wordt verkregen, zijn in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk.

Facebook 'Vind ik leuk'-knop en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De Facebook-knop "Vind ik leuk" en sociale widgets zijn interactiediensten op het sociale netwerk van Facebook, die worden aangeboden door Facebook, Inc.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid .

YouTube-knop en sociale widgets (Google Ireland Limited)

De sociale knop en widgets van YouTube zijn diensten voor interactie met het sociale netwerk YouTube, die worden aangeboden door Google Ireland Limited.
Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid .

Locatiegebaseerde interacties
Niet-continue geolocatie (deze applicatie)

Deze applicatie kan gegevens met betrekking tot de geografische locatie van de gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om locatiegebaseerde diensten aan te bieden.
De meeste browsers en apparaten bieden standaard tools om geografische tracking te weigeren. Als de Gebruiker deze mogelijkheid uitdrukkelijk heeft toegestaan, kan deze Applicatie informatie ontvangen over zijn of haar werkelijke geografische locatie.
De geografische lokalisatie van de Gebruiker vindt plaats op een niet-continue manier, op specifiek verzoek van de Gebruiker of wanneer de Gebruiker niet in het daarvoor bestemde veld de plaats aangeeft waar hij zich bevindt en laat de applicatie de positie automatisch detecteren.
Verzamelde persoonlijke gegevens: geografische locatie.

Beveiliging tegen spam

Dit type dienst analyseert het verkeer van deze applicatie, dat mogelijk persoonlijke gegevens van de gebruikers bevat, om het te filteren uit delen van het verkeer, berichten en inhoud die als SPAM worden herkend.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA is een SPAM-beveiligingsservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.
Het gebruik van het reCAPTCHA-systeem is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid .

Registratie en authenticatie

Door zich te registreren of te authenticeren, staat de Gebruiker de Applicatie toe om hem / haar te identificeren en hem / haar toegang te geven tot specifieke diensten.

Facebook-authenticatie (Facebook, Inc.)

Facebook-authenticatie is een registratie- en authenticatiedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en is verbonden met het sociale netwerk Facebook.
Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid .

Statistieken

Met de diensten in deze sectie kan de gegevensbeheerder verkeersgegevens controleren en analyseren en dienen om het gebruikersgedrag te volgen.

Flazio-statistieken

Flazio biedt een statistische dienst die de persoonlijke gegevens van gebruikers die de websites bezoeken, analyseert en weergeeft.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid Opt Out.

Doorgifte van gegevens van de EU en/of Zwitserland naar de Verenigde Staten op basis van het privacyschild (deze applicatie)

Wanneer dit de wettelijke basis is, vindt de overdracht van Persoonsgegevens van de EU of Zwitserland naar de Verenigde Staten plaats onder de EU-VS of Zwitserland-VS Privacy Shield-overeenkomst.
In het bijzonder worden Persoonsgegevens overgedragen aan entiteiten die zichzelf hebben gecertificeerd onder het Privacy Shield en daarom zorgen voor een passend beschermingsniveau voor de overgedragen gegevens. De services die worden beïnvloed door de overdracht van gegevens worden vermeld in de respectieve secties van dit document. Onder hen kunnen degenen die zich houden aan het privacyschild worden geïdentificeerd door het relevante privacybeleid te raadplegen of door de status van hun registratie te controleren in de officiële lijst van het privacyschild.
De rechten van Gebruikers onder het Privacy Shield worden in een bijgewerkte vorm beschreven op de website van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Inhoud van externe platforms weergeven

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie bekijken en ermee communiceren.
In het geval dat een dienst van dit type wordt geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de Gebruikers de dienst niet gebruiken, deze verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop deze is geïnstalleerd.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een dienst voor het weergeven van lettertypen die wordt beheerd door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.
Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps is een dienst voor kaartvisualisatie die wordt beheerd door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid

TripAdvisor Widget (TripAdvisor LLC)

TripAdvisor Widget is een service voor het weergeven van inhoud die wordt beheerd door TripAdvisor LLC waarmee deze Applicatie inhoud van dit externe platform kan integreren in zijn eigen pagina's.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacybeleid .

Instagram-widget (Instagram, Inc.)

Instagram is een service voor het weergeven van afbeeldingen die wordt beheerd door Instagram, Inc. waarmee deze applicatie dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacybeleid .

YouTube Video Widget (Google Ireland Limited)

YouTube is een dienst voor het bekijken van video-inhoud die wordt beheerd door Google Ireland Limited, waarmee deze applicatie dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid .

Gebruikersgegevensanalyse en -prognoses ("profilering")

De Eigenaar kan de gebruiksgegevens die via deze Applicatie zijn verzameld, verwerken om gebruikersprofielen aan te maken of bij te werken. Dit type behandeling stelt de Eigenaar in staat om de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker te evalueren voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in de respectievelijke secties van dit document.

Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt dankzij geautomatiseerde tools, zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden aangeboden. Voor meer informatie over de profileringsactiviteit kan de gebruiker de respectieve secties van dit document raadplegen.
De gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze profilering. Om meer te weten te komen over de rechten van de gebruiker en hoe hij deze kan uitoefenen, kan de gebruiker de sectie van dit document over gebruikersrechten raadplegen.

Verkoop van goederen en diensten online

De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt om diensten aan de gebruiker te verlenen of om producten te verkopen, inclusief betaling en levering. De persoonlijke gegevens die worden verzameld om de betaling af te ronden, kunnen betrekking hebben op de creditcard, de bankrekening die is gebruikt voor de overmaking of andere verstrekte betalingsinstrumenten. De betalingsgegevens die door deze applicatie worden verzameld, zijn afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die door de gegevensbeheerder worden verwerkt.
In het bijzonder heeft de gebruiker het recht om:
- de toestemming op elk moment intrekken. De gebruiker kan de toestemming voor de verwerking van zijn eerder verstrekte persoonlijke gegevens intrekken.
- bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer dit gebeurt op een andere rechtsgrond dan toestemming. In het onderstaande gedeelte vindt u meer informatie over het recht om bezwaar te maken.
-toegang tot hun eigen gegevens. De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die door de gegevensbeheerder worden verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
- verifieer en vraag om rectificatie. De Gebruiker kan de juistheid van zijn / haar Gegevens verifiëren en verzoeken om deze bij te werken of te corrigeren.
- de beperking van de verwerking verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker verzoeken om de verwerking van zijn Gegevens te beperken. In dit geval zal de gegevensbeheerder de gegevens niet verwerken voor een ander doel dan het bewaren ervan.
- de annulering of verwijdering van hun persoonlijke gegevens verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker verzoeken om verwijdering van zijn gegevens door de gegevensbeheerder.
-ontvangen hun eigen Gegevens of laten deze overdragen aan een andere eigenaar. De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, waar technisch haalbaar, om deze ongehinderd over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing wanneer de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, een contract waarbij de gebruiker partij is of contractuele maatregelen die daarmee verband houden.
-een klacht indienen. De gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of juridische stappen ondernemen.

Details over het recht op bezwaar

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, bij de uitoefening van openbare bevoegdheden die aan de gegevensbeheerder zijn toegekend of om een gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder na te streven, hebben gebruikers het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie.
Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat als hun gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze zonder opgaaf van redenen bezwaar kunnen maken tegen de verwerking. Om erachter te komen of de gegevensbeheerder gegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen gebruikers de respectieve secties van dit document raadplegen.

Hoe u rechten kunt uitoefenen

Om de rechten van de gebruiker uit te oefenen, kunnen gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos ingediend en door Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, verwerkt.


Meer informatie over persoonlijke gegevens
Verkoop van goederen en diensten online

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verlenen van diensten aan de Gebruiker of voor de verkoop van producten, inclusief betaling en eventuele levering.
De persoonlijke gegevens die worden verzameld om de betaling af te ronden, kunnen betrekking hebben op de creditcard, de bankrekening die is gebruikt voor de overboeking of andere verstrekte betalingsinstrumenten. De betalingsgegevens die door deze applicatie worden verzameld, zijn afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

Verdere informatie over de behandelingJuridische verdediging

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden gebruikt voor de verdediging door de eigenaar in de rechtbank of in de voorbereidende stadia van de mogelijke oprichting ervan, tegen misbruik bij het gebruik van dezelfde of aanverwante diensten door de gebruiker.
De gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gegevensbeheerder mogelijk verplicht is om de gegevens op verzoek van de openbare autoriteiten openbaar te maken.

Systeemlogboek en onderhoud

Voor operationele en onderhoudsdoeleinden kunnen deze applicatie en alle diensten van derden die erdoor worden gebruikt, systeemlogboeken verzamelen, dwz bestanden die interacties registreren en die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

Uitoefening van rechten door gebruikers

De subjecten naar wie de Persoonsgegevens verwijzen, hebben het recht om op elk moment bevestiging van het bestaan of anderszins van dergelijke gegevens te verkrijgen bij de Verwerkingsverantwoordelijke, om de inhoud en oorsprong ervan te kennen, om een kopie van alle verwerkte gegevens op te vragen, om de juistheid ervan te verifiëren. of om de integratie ervan, de annulering van het account en de verwerkte gegevens, actualisering, rectificatie, transformatie in anonieme vorm of blokkering van Persoonsgegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, te verzoeken en om in ieder geval om legitieme redenen bezwaar te maken tegen hun behandeling. Verzoeken moeten worden gericht aan de gegevensbeheerder.


Voor elk verzoek over de verwerking van uw gegevens op vivi.ocampo@gmail.com

Niet traceren

Deze applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden. Raadpleeg hun privacybeleid om erachter te komen of de services van derden die worden gebruikt, deze ondersteunen.

Voor elk verzoek over de verwerking van uw gegevens op italianopoli.com schrijf ons op vivi.ocampo@gmail.com.


Wijzigingen in dit privacybeleid

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door het op deze pagina aan gebruikers bekend te maken. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig en neem als referentie de datum van de laatste wijziging onderaan. In geval van niet-acceptatie van de wijzigingen die in dit privacybeleid zijn aangebracht, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van deze applicatie en kan hij de gegevensbeheerder verzoeken om zijn / haar persoonlijke gegevens te verwijderen. Tenzij anders aangegeven, blijft het vorige privacybeleid van toepassing op de tot dat moment verzamelde Persoonsgegevens.

Definities en juridische verwijzingen


De natuurlijke persoon, de rechtspersoon, het openbaar bestuur en elke andere instantie, vereniging of organisatie die door de Verwerkingsverantwoordelijke is aangesteld voor de verwerking van Persoonsgegevens, in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elk ander lichaam, vereniging of organisatie die verantwoordelijk is, ook samen met een andere eigenaar, voor beslissingen met betrekking tot de doeleinden, methoden voor het verwerken van persoonsgegevens en de gebruikte tools, inclusief het beveiligingsprofiel, in relatie tot op de werking en het gebruik van deze applicatie. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze applicatie.

Deze applicatie

De hardware- of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld.

Cookies

Klein deel van de gegevens dat is opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Juridische verwijzingen

Dit privacybeleid is opgesteld op basis van de geldende rechtsstelsels, de verordening van de Europese Unie 2016/679 en de Zwitserse wet op de gegevensbescherming (LPD).

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via vivi.ocampo@gmail.com.


Datum van laatste herziening: 02/07/2024